EBC*L B – Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Оценка и анализ на инвестиционни проекти.

  • Начало
  • Обучения
  • EBC*L B – Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Оценка и анализ на инвестиционни проекти.

:

Минало събитие
Начало на обучението
14.05.2022
Край на обучението
18.05.2022
Продължителност
40 часа

EBC*L, The European Business Competences Licence, се наложи като международен стандарт за постигнати компетенции в областта на бизнес икономиката, бизнес планирането, мениджмънта и лидерството. Включва три нива: EBC*L A Бизнес Икономика, EBC*L B Бизнес планиране и EBC*L C Лидерство и мениджмънт.

Програмата на EBC*L B обхваща 3 модула.

Бизнес планиране
Този модул отговаря на въпросите:
- Що е бизнес план и по какво се отличава от традиционното планиране в управлението на дейности?
- Какви са структурата, обхвата и периода за стратегически, тактически и оперативен бизнес план?
Въвеждат се терминология, структура и инструменти за разработването на бизнес план. Поставя се фокус върху първата част в структурата на бизнес плана – Ситуационен анализ на текущото състояние на бизнеса и неговата среда. Въвеждат се и се упражняват техники за анализ на макросреда и непосредствена целева среда на бизнеса (PESTEL, SWOT, Петте сили на Портър, БКГ портфолио анализ и др.) с фокус върху извеждане на цели на бизнес плана и стратегия за постигане на конкурентни предимства.
Изследва се връзката „бизнес план – управление на проект за изпълнение на бизнес плана“. Обсъждат се в примери рамка на ограничения, организация на работа, роли и отговорности на проектния екип, контрол на напредъка и риска, жалони за приключване на етапи и на целия проект.

Маркетинг и продажби
Маркетинговият план е съществен компонент в структурата на бизнес плана. Фокусът е върху подобряването на професионалния език, разбирането на маркетинговата терминология, концепции и техники. Упражняват се модели за анализ на продукти и услуги, за разбиране на клиентите и конкурентите, както и алтернативи на маркетингови стратегии за таргетиране и позициониране в пазарни сегменти.
Разглеждат се специфични дейности по конвейера на продажбите, B2B продажбите и продажбите на решения.

Финансово планиране, инвестиционен бюджет и оценка на инвестиционен проект
Добре написаната обосновка в бизнес плана приключва с остойностяване на дейностите, свързани с развиване и реализация на бизнес идеята и оценяването на инвестицията.
Въвежда се структурата на финансовия план, като част от бизнес плана и се изследват възможните източници за финансиране. Упражнява се процес на бюджетиране, като последователно се обсъждат оперативните и капиталните разходи, свързани с инвестиция в нов продукт/услуга/ технология и експлоатацията ѝ в рамките на проектния срок. Упражняват се техники за инвестиционен анализ, даващи отговор на важните въпроси „Каква е инвестицията и каква е цената на капитала?“, „Какъв е рискът?“, „Какви са ползите?“. Тези техники включват:  
-BEP (Метод на равновесната точка), като част от сценарийното финансово планиране на песимистичен план за „оцеляване“ на проекта и оптимистичен план за реализация на оптимални възможности,
-Payback Period, за оценка на риска на проекта на база срок за връщане на инвестиция,
-ROI, за оценка на рентабилността на проекта и ползите за инвеститора,
-NPV, за оценка на нетните ползи от дългосрочен проект с отчитане цената на инвестирания капитал,
-IRR, за очертаване на допустими източници на финансиране.

 

 

 

 

Умения, които ще придобиеш

Участниците ще придобият умения за разработването на бизнес план във всичките му части.

Програма

Сертификат

В края на курса се провеждат два писмени изпита с продължителност час и половина за сертификат EBC*L ниво В (European Business Competence License “Business planning”):

Част 1: Бизнес планиране, маркетинг и продажби

Част 2: Финансово планиране, оценка и анализ на инвестиционни проекти

Всеки от изпитите трябва да бъде преминат успешно за издаване на сертификата.

Сертификатът се  издава в Австрия от ЕBC*L International и носи втори печат от Европейска комисия за бизнес компетенции в Падерборн, Германия.

Придобитият сертификат в ниво В носи кредити за признаване на курсове по Маркетинг и Управленско счетоводство в първи курс на бакалавърската програма BA International Business Management, Cardiff University, UK предлагана от Висшето училище по мениджмънт, България.

Сертификат

Цена на обучението

Уеб-базирано обучение

880 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

EBC*L B – Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Оценка и анализ на инвестиционни проекти.

:

Минало събитие