Реинженеринг на бизнес процеси

:

Минало събитие
Начало на обучението
08.03.2023
Край на обучението
10.03.2023
Продължителност
24 часа

Курсът представя универсален и лесен за прилагане подход за реинженеринг на бизнес процесите в предприятието, така че да бъдат постигнати съществени подобрения в изпълнението.
Програмата дава отговор на въпросите: Защо същественото подобряване на работата на предприятието означава реинженеринг на бизнес процесите? Има ли прост и ефективен подход за реинженеринг на процесите? Как да ползваме генерични процеси от добри практики и стандарти при реинженеринга на процесите? Как да направим процесите в ISO-системата за управление ефективни и адекватни на бизнеса? Как да проектираме очакваното поведение на ролите в процесите и да мотивираме хората да ги следват? Как да визуализираме процесите чрез BPMN (Business Process Model and Notation) и да ги подготвим за автоматизиране?

Програмата обхваща 10 модула:
- Въведение в курса
- Бизнес процеси
- Реинженеринг на бизнес процеси
- Пряк път към реинженеринга на процесите чрез реинженеринг на предложението за стойност и на бизнес модела, който го произвежда и доставя
- Адаптиране на генерични процеси от добри практики, ISO-стандарти за системи за управление и ИТ-системи
- Проектиране на поведението на ролите в бизнес процеса
- Документиране на бизнес процеси
- Моделиране и управление на бизнес процеси
- Инструменти за моделиране на бизнес процеси. BPMN.
- Бизнес казуси за реинженеринг на процеси от различни индустрии. Практическа работа.

Обучението се провежда от нашите партньори от "Училище за бизнес компетенции"

Умения, които ще придобиеш

Знания за нов метод за реинженеринг на бизнес процесите в организацията чрез елегантния инструментариум на бизнес моделите

Метод за реинженеринг на бизнес процеси, приложим за всяка индустрия

Знания за еволюционния и революционния подход за реинженеринг на процесите

Разбиране как могат да се ползват генерични процеси от добри практики и ISO-стандарти за системи за управление при реинженеринга на процесите. Как една ISO-система за управление може да бъде разработена, внедрена и поддържана в процеса на реинженеринга на бизнес процесите

Знания как може да се проектира поведението на различните роли в процесите

Знания за графичния език за моделиране на бизнес процеси BPMN и за софтуерни инструменти за моделиране на бизнес процеси

Практически насоки за внедряване на подхода за реинженеринг в организациите

Програма

 • 1. Ден 1

  08.03.2023

  1. Въведение в курса

  2. Бизнес процеси

  Определения. Характеристики. Предизвикателства по жизнения цикъл на бизнес процесите. Три важни перспективи към бизнес процесите: на бизнеса; на информационните технологии; на добрите практики и ISO-стандарти за системи за управление на организациите.

  3. Реинженеринг на бизнес процеси

  Началото: реинженеринг на корпорацията и реинженеринг на бизнес процеси. Общи насоки. Кога и защо се налага реинженеринг на бизнес процесите? Симптоми на недобре работещите бизнес процеси. Методи за анализ на бизнес процеси. Две основни стратегии за подобряване на бизнес процесите: еволюционна и революционна. Кога и кой от двата подхода да изберем?

  Упражнение: Анализ на процес за управление на заявки за услуги.

  4. Пряк път към реинженеринга на бизнес процесите чрез бизнес модела на организацията

  Концепцията за бизнес модел. Деветте градивни блока на бизнес модела. Два елегантни бизнес инструмента: Business Model Canvas и Value Proposition Canvas. Прилагане на инструментариума на бизнес моделите за реинженеринг на бизнес процеси. Алгоритъм за реинженеринг на бизнес процеси и как работи в еволюционен/революционен режим. От анализ и дизайн на предложението за стойност към потребителския сегмент, към дизайн на бизнес модела за производство и доставка на тази стойност на клиентите и конструиране на процесите, които го осъществяват.

  Бизнес казус: Реинженеринг на бизнес процеси в Business Rescue Services Ltd.

 • 2. Ден 2

  09.03.2023

  Бизнес казус: Реинженеринг на бизнес процеси в Water Heaters Inc.

  5. Адаптиране на генерични процеси от добри практики, ISO-стандарти за системи за управление и ИТ-системи

  Отчитане на препоръките и изискванията на добри практики, ISO-стандарти за системи за управление, както и добри практики и процеси, вградени в популярни информационни системи. Ако решите да внедрите и сертифицирате Система за управление на организацията в съответствие с изисквания на ISO-стандарти: как успоредно с реинженеринга на бизнес процесите можете да разработите съществена част от системата.

  Упражнение: Water Heaters Inc. прави реинженеринг на процес за обслужване на клиенти, като адаптира процес „Отчитане на услуги“ от ISO 20000-1 Системи за управление на ИТ услуги.

  6. Проектиране на поведението на ролите в бизнес процес

  Дизайн на поведение. Цикъл за създаване на навици. Дизайн на тригери, програми за поведение и награди.

  Пример: Проектиране на поведението на търговския екип на Business Rescue Services Ltd.

  Упражнение: Дизайн на поведение.

  7. Документиране на бизнес процеси

  Документиране на процеси в стила на ISO. Какво трябва да съдържа документът на бизнес процеса – минимални изисквания. Вербално и графично представяне на процес.

  Упражнение: Документиране на процес.

 • 3. Ден 3

  10.03.2023

  8. Моделиране и управление на бизнес процеси

  Нива на моделиране и управление: бизнес модел, дейности и инстанции на дейности; процеси и инстанции на процеси; задачи и инстанции на задачи. Специфични ключови показатели (KPIs) в блоковете на бизнес модела и използването им за управлението на бизнес процес. Проектиране на специфични KPI за процес. Внедряване на бизнес процеси. Управление на бизнес процеси.

  Упражнение: Проектиране на KPI за процес.

  9. Инструменти за моделиране на бизнес процеси

  Какъв инструмент за моделиране на бизнес процеси да изберем, така че моделите да бъдат лесни за разбиране, както от страна на бизнеса, така и от страна на ИТ? Отвореният стандарт BPMN (Business Process Model and Notation). Основни елементи на BPMN. Софтуер за моделиране на бизнес процеси. Примери на бизнес процеси, моделирани с BPMN.

  Упражнение: Моделиране на бизнес процеси с BPMN.

  10. Обобщение на курса. Дискусия. Въпроси и отговори.

  Бизнес казуси

  Реинженеринг на бизнес процеси в Business Rescue Services Ltd.

  Този бизнес казус проследява развитието на Business Rescue Services (BRS). BRS е стартираща консултантска фирма, която предоставя услуги за спасяване на фирми в затруднение. Бизнес казусът обхваща поредица от задачи за проектиране и реинженеринг на бизнес процеси. BRS започва с опростен бизнес модел и два ключови процеса. Първоначално тези бизнес процеси са моделирани с контролни списъци (чек-листи). Но бизнесът расте и се налага реинженеринг. Първоначално BRS прилага еволюционен подход за подобряване на процесите. Подобрените бизнес процеси се моделират с BPMN.

  Промените в бизнес средата обаче изчерпват възможностите за еволюционно подобряване. Идва време за революционно подобряване на бизнеса. BRS трябва да направи решителни промени, затова прилага революционен подход за подобряване на процесите. За целта настройва за нуждите си процеси от добри практики и ISO-стандарти и проектира „от нула“ ключовите дейности и процеси. При това креативно използва идеи от различни дисциплини – маркетинг и директни продажби, Agile, дизайн на поведението на ролите в процеса, lean.

  Последствията са: сериозни промени в бизнес модела на BRS, на ключови дейности и процеси, автоматизиране на процесите чрез ERP и CRM системи.

  Реинженеринг на бизнес процеси в Water Heaters Inc.

  Water Heaters Inc. стартира като производител на традиционни бойлери. Компанията е първата, която предлага на пазара бойлер, управляван чрез интернет приложение за смартфони. За да запази конкурентната си позиция, компанията преосмисля портфолиото от услугите си и проектира нови услуги и процеси, за да реши ред проблеми, специфични за производителите и търговците с бяла техника. Компанията конструира процеси, реализиращи концепцията за дигитално предприятие и интернет на нещата.

  Дизайн на поведението на търговския екип на Business Rescue Services Ltd.

  Този бизнес казус демонстрира как BRS използва цикъла за създаване на навици, процеси, техники и ритуали, типични за управлението на Agile-проекти, за да преобразува поведението на членовете на търговския екип съответно на изискванията на новия процес за директни продажби.

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Обучението дава широки възможности за реализация в различни области: предприемачество, мениджмънт, бизнес анализ, системи за управление, ИТ, маркетинг, дизайн на нови продукти и услуги и пр.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Сертификат

Цена на обучението

Уеб-базирано обучение

915 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Реинженеринг на бизнес процеси

:

Минало събитие